Efektívna verejná správa

SAPIENTIA VERO HONOREM - Múdrosť, česť a pravda

V posledných 20 rokoch verejná správa na Slovensku prešla mnohými organizačnými zmenami. Okrem straty dôvery voči mnohým voleným predstaviteľom a pochybnostiam o dodržiavaní zákonov tu dochádza k neefektívnemu hospodáreniu s verejnými financiami a finančným únikom a škodám v obrovskom rozsahu – odhadom vo výške 5-20% zverených prostriedkov, čo činí v celoštátnom merítku iba vo verejnej správe položku cca 1,7-6,8 mld. EUR. Tieto údaje sú na Slovensku – v odbornej verejnosti skutočne verejným tajomstvom a nikomu sa s týmto spoločensky devastujúcim stavom nechce zaoberať. Dôležité je však podotknúť, že na riešenie situácie a aktuálneho stavu tu všeobecne nebola žiadna spoločenská objednávka a ani nie sú vytvorené žiadne profesionálne, odborné a personálne kapacity. Preto chceme týmto projektom ponúknuť – nový, odbornejší prístup vo verejnom obstarávaní a hospodárení s verejnými zdrojmi v samosprávach a zaostriť pozornosť najmä na procesy hospodárenia s financiami.

Ing. Tomáš Tóth, výkonný riaditeľ

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.sk