Slovenské centrum obstarávania

Nezávislá organizácia, ktorá bola založená za účelom dosahovania finančných úspor a znižovania nákladov v prostredí verejnej a štátnej správy. Niekoľkoročné skúsenosti nášho tímu odborníkov priniesli stovkám miest, obcí a inštitúcií preukázateľné výsledky a zlepšenie cenových, zmluvných ale aj kvalitatívnych podmienok. 

„Sapientia Vero Honorem – Múdrosť, česť a pravda“

Slovenské centrum obstarávania úspešne ukončuje projekt realizovaný v rámci programu Efektívna verejná správa

Začiatok realizácie Projektu: Apríl 2018

Koniec realizácie Projektu: Jún 2020

Slovenské centrum obstarávania v rámci schváleného a dotovaného projektu „Sapientia Vero Honorem – Múdrosť, česť a pravda“ ponúkalo samosprávam v období 27 mesiacov odborné poradenstvo a kontrolu metodík verejných obstarávaní. Mestá a obce sa do tohto projektu mohli zapojiť prostredníctvom podpísaného Memoranda o spolupráci, ktorých bolo celkovo podpísaných 65, pričom bolo vykonaných 63 kontrol (auditov). Každý záujemca o audit mal možnosť predložiť zákazky, o ktorých sa domnieval, že by sa v nich mohli nachádzať určité pochybenia, prípadne si tím audítor vybral zákazky z verejne dostupného zoznamu – v každom prípade bolo hodnotených viac ako 270 zákaziek rôznych druhov. Následne sa zistené skutočnosti analyzovali a vytvorili sa z nich analytické správy, ktoré obsahovali identifikované nedostatky jednotlivých zákaziek, a zároveň aj návrhy a opatrenia, ako sa daným pochybeniam v budúcnosti vyhnúť. Tieto správy sme distribuovali jednotlivým samosprávam a okrem nich sme samosprávam, ktorých kontrolované zákazky splnili vopred stanovené kritéria, zasielali aj certifikát „Dobre riadené verejné zdroje“ – týchto certifikátov bolo odovzdaných celkovo 8. Zároveň nám tieto analýzy a správy napomohli k vytvoreniu 4 metodických materiálov a o základných štatistikách sme informovali na unikátnej online platforme audit.i-sco.sk, ktorá bola špeciálne vytvorená pre tieto účely. A v neposlednom rade sme samosprávam ponúkali aj vzdelávanie v oblasti verejného obstarávania prostredníctvom 12 odborných seminárov 7 školení.

Aj napriek tomu, že hlavné aktivity projektu už oficiálne skončili, Slovenské centrum obstarávania bude aj naďalej poskytovať poradenstvo a audit verejných obstarávaní, nakoľko sme sa stretli s veľkým záujmom o túto službu a máme mnoho pozitívnych referencií. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na centrala@i-sco.sk a my poskytneme všetky potrebné informácie.                       

 Slovenské centrum obstarávania, o. z.

audit SCO banner

Naši členovia

Slovenské centrum obstarávania má viac ako 340 členov z prostredia verejnej a štátnej správy. Pridajte sa k nám aj vy.

Výsledky

Naša práca je pre nás zrkadlom, do ktorého sa nebojíme pozrieť.

Tím odborníkov

V našich radoch sú odborníci s praktickými skúsenosťami, tovaroznalci ale aj metodici a lídri v inováciách.

Projekty

Sme prevádzkovateľom centrálnej obstarávacej organizácie - Obstarávacieho trhoviska Slovenska.

Klientov a partnerov
členov
dosiahnutých úspor
odborníkov

Verejné obstarávanie

Komplexné spracovanie postupu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní "na kľúč". Naše metodiky a jedinečné know-how je zárukou najlepších výsledkov obstarávanej komodity.

Obchodné verejné súťaže

Predaj, prenájom ale aj výber vhodného a výhodného úverového krytia je súčasťou obchodnej verejnej súťaže. Správnym nastavením kritérií získavame zlepšenie cenových a zmluvných podmienok.

Žiadosti o NFP

Koniec čerpania NFP sa nenávratne blíži. Spracovanie žiadosti o NFP je proces náročný na odbornosť, čas ale aj kvalitu. Zverte svoj zámer do rúk odborníkov a vypracovanie ŽoNFP už nebude problém.

Poradensto

Zamestnáva Vaša samospráva "Filipa"? Ak nie, rozhodne skúste využiť nášho "Filipa". Naši odborníci sú Vám k dispozícií aj pri riešení tých najzložitejších otázok.

Odborný garant

Lubos Babarik

Ing. Ľuboš Babarík

Predseda správnej rady

Expert, metodik a lektor s viac ako 20 ročnou praxou vo verejnom obstarávaní a nákupe. Je autorom viacerých štúdií a postupov pre verejnú a štátnu správu. 

Slovenske centrum obstaravania

SAPIENTIA VERO HONOREM

Prijímateľ: Slovenské centrum obstarávania

Miesto realizácie projektu: Slovensko

Výška pomoci: 363 555,06 €

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.sk

Múdrosť, česť a pravda

Efektívna verejná správa

Sapientia Vero Honorem

Národný projekt Slovenského centra obstarávania s finančnou podporou EÚ prostredníctvom OP EVS.

Ako sa zapojiť

V prípade záujmu o bezplatnú spoluprácu v rámci národného projektu je potrebné nás kontaktovať na e-mailovej adrese audit@i-sco.sk.

Fotogaléria

Pravidelne sa s Vami stretávame a komunikujeme. Nahliadnite do našich spoločných stretnutí a seminárov.

Múdrosť sa dotýka hviezd

Slovenske centrum obstaravania

SAPIENTIA ASTRA TANGIT

Prijímateľ: Slovenské centrum obstarávania

Miesto realizácie projektu: Slovensko

Výška pomoci: 199 985,26 €

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Informácie o operačnom programe Ľudské zdoje nájdete na:

https://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje.sk

Referencie

„Komplexne hodnotíme poskytnutú službu VO zo strany SCO veľmi pozitívne, o priebehu procesu sme boli pravidelne informovaní a konzultant SCO nám bol pri príprave a realizácii VO aktívny a nápomocný. Pred začiatkom obstarávania nám pripravil bezplatnú analýzu predpokladaných úspor a pomohol s prípravou a vypracovaním podkladov pre obstarávanie. Slovenské centrum obstarávania, o.z. zabezpečilo odbornosť a transparentnosť celého procesu VO, čím pre obec Kladzany získalo najvýhodnejšie podmienky.“
Ing. Daniel Lorinc
starosta obce Kladzany
„Slovenské centrum obstarávania, o.z. nám zabezpečilo odbornosť a transparentnosť celého procesu, čím pre našu organizáciu získalo bezkonkurenčne najvýhodnejšie podmienky.“
Marcel Kollárik
Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.
„So službami Slovenského centra obstarávania sme boli maximálne spokojní, dnes sa tešíme s výsledkov a z transparentnej verejnej súťaže.“
Ing. Ľudmila Mičová
Riaditeľka SOŠ Holíč

Kontaktujte nás

    "Udeľujem súhlas so spracovávaním, poskytovaním a sprístupňovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) za účelom spracovania a evidencii žiadosti a odpovedí.“