Aktuálne VO

PSO 517      PSO 617

Viac

 

Aktuality

 

Ukončené VO 

PSO 117      PSO 217

Viac


PARTNERSHIP AGREEMENT

 

Vážené dámy, vážení páni, predstavitelia samospráv a organizácií, 

dennodenne sa stretávate s opakujúcimi sa problémami spojených s riešením „Rómskej otázky“ vo Vašich samosprávach. Často dostávate rôzne prísľuby a vyhlásenia, že uvedená problematika sa rieši príp. bude v dohľadnej dobe riešená a prerokovaná na najvyšších miestach.

Paradoxne, nie sú to finančné prostriedky, ktoré by chýbali ale skôr prístup, nápady a príprava projektov, ktoré je potrebné uviesť do praxe. Aj v tejto chvíli majú možnosti čerpať samosprávy prostriedky na financovanie dobrých, overených a praxou odskúšaných nápadov a projektov. 

Ak aj Vy hľadáte riešenia, inšpirácie, financie, pomoc a príklady, príďte na diskusný workshop:

„Začarovaný kruh diskriminácie a chudoby Rómov vs. finančné prostriedky na ich zamestnanosť a lepšie životné podmienky“

ktorý sa uskutoční 5. decembra 2017 v čase od 9:30 – 16:00 hod. v Bojniciach, 

Pozvánku s návratkou si môžete stiahnuť TU


Memorandum o spolupráci

Naša organizácia na základe niekoľkoročnej aktívnej spolupráci podpísala s významnými partnermi
„Memorandum o spolupráci“
v rámci operačného programu „Efektívna verejná správa“

 Únia miest Slovenska  Mesto Handlová  Mesto Turany  Mesto Šurany  Obec Stratená
unia miest handlova turany surany stratena

V rámci uvedeného projektu Slovenské centrum obstarávania zmapuje a zrealizuje odborný audit súčasného stavu subjektov verejnej správy v oblasti transparentnosti, efektívneho nakladania s verejnými finančnými prostriedkami a dodržiavania zákonov.


Upozornenie na zvýšenie distribučných cien za dodávku elektrickej energie a zemného plynu

 

Vážený verejný obstarávateľ, 

na základe Vašich podnetov - našich klientov a členov Slovenského centra obstarávania, ale aj medializovaných skutočností Vás chceme upozorniť, že rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  boli od 01.01.2017 plošne zvýšené poplatky za distribúciu elektrickej energie a zemného plynu.

Na základe uvedeného rozhodnutia ÚRSO sa v mnohých prípadoch navýšila pôvodne platená cena za distribúciu o viac ako 200%.

Mnohí z Vás prijali alebo prijmú prvé zálohové platby za distribúciu elektrickej energie a zemného plynu v ktorých si distribučné spoločnosti uplatnia na základe uvedeného rozhodnutia zvýšené distribučné poplatky. Upozorňujeme Vás, že rozdiel v cenách môže byť oproti minulému obdobiu markantný a v mnohých prípadoch dosiahne nárast štátom regulovaných cien o viac ako 200 - 300 %.

Na základe uvedených skutoční Vám odporúčame, aby ste za zapojili do našich spoločných/centrálnych verejných obstarávaní, v ktorých Vám preukázateľne vieme zabezpečiť zníženie cien za silovú zložku, ktorá nie je ovplyvňovaná rozhodnutiami štátnych orgánov ale pohybom cien na komoditnej burze.

Na základe našich skúseností  Vám v tejto situácií ďalej odporúčame:

-          zrealizovať a na základe certifikovaného energetického auditu posúdiť hodnoty ističov na jednotlivých odberných miestach,

-          na základe výsledkov energetického auditu znížiť hodnoty ističov a tak znížiť poplatky za distribúciu.

V prípade Vašej potreby Vám certifikovaného  audítora zabezpečíme, kontaktujte nás.

Vážený verejný obstarávateľ, zapojte sa do našich verejných obstarávaní a pridajte sa k našim členom, ktorí aj napriek zásahom štátom riadených organizácií do cenotvorby elektrickej energie a zemného plynu platia preukázateľne nižšie ceny minimálne za komoditu, keďže distribučné poplatky nie je možné ovplyvniť.

Medializované zvýšenia distribučných poplatkov:

http://www.tvnoviny.sk/ekonomika/1854394_pausal-za-plyn-a-elektrinu-radikalne-stupol-niekomu-az-o-stovky-percent

http://www.tvnoviny.sk/ekonomika/1854534_budeme-platit-za-plyn-a-elektrinu-menej-alebo-viac

 


 

Vážení členovia, klienti a partneri!

 

Slovenské centrum obstarávania – dlhoročný partner slovenských miest a obcí, na základe dosiahnutých výsledkov ponúka všetkým verejným obstarávateľom a obstarávateľom aj v novom roku zabezpečenie procesu verejného obstarávania „na kľúč“.

Uvedomujeme si, že proces verejného obstarávania je kapacitne, odborne ale aj byrokraticky náročný proces.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame realizáciu expertného verejného obstarávania v zmysle ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z.

Verejné obstarávanie realizované Slovenským centrom obstarávania zahŕňa:

- odbornú a metodickú prípravu

- analýzu vhodného riešenia

- prípravu súťažných podkladov

- prípravu a vytvorenie zmluvy

- riadenie komplexného procesu verejného obstarávania v zmysle ustanovení zákona 343/2015 Z.z.

- multikriteriálne elektronické výberové konanie

 

Slovenské centrum obstarávania ponúka pre svojich členov, klientov a partnerov:

I. Individuálne verejné obstarávania

Individuálne verejné obstarávanie je vhodné realizovať na špecifické, technicky alebo metodicky náročné komodity – stavby a stavebné práce, rekonštrukcie, inovatívne technológie, tovary a služby.

II. Príležitostné spoločné obstarávania

Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. umožňuje, aby viacerí verejní obstarávatelia uskutočnili verejné obstarávanie SPOLOČNE. Tento spôsob obstarávanie je vhodný na obstarávanie tovarov, služieb, energií, TKO, potravín a mnohých ďalších.

III. Obchodné verejné súťaže

Obchodné verejné súťaže  podliehajú zákonu č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. OVS je jedným z možných spôsobov uzavretia zmluvy na komoditu, ktorá nepodlieha zákonu o verejnom obstarávaní.

Tešíme sa na úspešnú spoluprácu!

 


 

Fotogaléria

z odborno-spoločenského seminára konaného 13. decembra 2016 v Bojniciach