PARTNERSHIP AGREEMENT

 

Vážení účastníci diskusného workshopu:

 

  Začarovaný kruh chudoby vs. finančné stimuly pre zamestnanosť a lepšie životné podmienky

 
Touto cestou Vám chceme v mene Slovenského centra obstarávania poďakovať za Vašu účasť na diskusnom workshope, ktorý sa uskutočnil 5. decembra 2017 v Bojniciach. 
Veríme, že deň strávený odbornými diskusiami a inšpiratívnymi prezentáciami v našej spoločnosti pri dobrom jedle a vínku bol pre Vás príjemný a prínosný a získali ste množstvo nových, podnetných a zaujímavých informácií od našich hostí.
Naše spoločné stretnutie s Vami nás inšpiruje do ďalšej práce, aby sme mohli Vašim samosprávam a organizáciám aj v budúcom období prispievať k riešeniu akútnych otázok v sociálnej, hospodárskej, ekonomickej a odbornej oblasti - najmä pri tvorbe ŽoNFP a odbornom verejnom obstarávaní (VO). 
 
Zároveň ďakujeme aj všetkým odborným prednášajúcim, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti a inšpirovali do ďalšej práce všetkých účastníkov workshopu. 
 
Tešíme sa na ďalšie osobné stretnutia, aktívnu, prínosnú a úspešnú spoluprácu. Neváhajte nás kontaktovať pri každej potrebe riešenia ŽoNFP a VO. 
Želáme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a množstvo osobných a pracovných úspechov v novom roku 2018.
 
Ing. Tomáš Tóth, výkonný riaditeľ
Ing. Ľuboš Babarík, predseda správnej rady
 
 Medzinárodný vyšehradský fond  Ministerstvo zahraničných vecí

Memorandum o spolupráci

Naša organizácia na základe niekoľkoročnej aktívnej spolupráce podpísala s významnými partnermi
„Memorandum o spolupráci“
v rámci operačného programu „Efektívna verejná správa“

 Únia miest Slovenska  Mesto Handlová  Mesto Turany  Mesto Šurany  Obec Stratená
unia miest slovenska handlova turany surany stratena

V rámci uvedeného projektu Slovenské centrum obstarávania zmapuje a zrealizuje odborný audit súčasného stavu subjektov verejnej správy v oblasti transparentnosti, efektívneho nakladania s verejnými finančnými prostriedkami a dodržiavania zákonov.


 

Vážení členovia, klienti a partneri!

 

Slovenské centrum obstarávania – dlhoročný partner slovenských miest a obcí, na základe dosiahnutých výsledkov ponúka všetkým verejným obstarávateľom a obstarávateľom aj v novom roku zabezpečenie procesu verejného obstarávania „na kľúč“.

Uvedomujeme si, že proces verejného obstarávania je kapacitne, odborne ale aj byrokraticky náročný proces.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame realizáciu expertného verejného obstarávania v zmysle ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z.

Verejné obstarávanie realizované Slovenským centrom obstarávania zahŕňa:

- odbornú a metodickú prípravu

- analýzu vhodného riešenia

- prípravu súťažných podkladov

- prípravu a vytvorenie zmluvy

- riadenie komplexného procesu verejného obstarávania v zmysle ustanovení zákona 343/2015 Z.z.

- multikriteriálne elektronické výberové konanie

 

Slovenské centrum obstarávania ponúka pre svojich členov, klientov a partnerov:

I. Individuálne verejné obstarávania

Individuálne verejné obstarávanie je vhodné realizovať na špecifické, technicky alebo metodicky náročné komodity – stavby a stavebné práce, rekonštrukcie, inovatívne technológie, tovary a služby.

II. Príležitostné spoločné obstarávania

Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. umožňuje, aby viacerí verejní obstarávatelia uskutočnili verejné obstarávanie SPOLOČNE. Tento spôsob obstarávanie je vhodný na obstarávanie tovarov, služieb, energií, TKO, potravín a mnohých ďalších.

III. Obchodné verejné súťaže

Obchodné verejné súťaže  podliehajú zákonu č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. OVS je jedným z možných spôsobov uzavretia zmluvy na komoditu, ktorá nepodlieha zákonu o verejnom obstarávaní.

Tešíme sa na úspešnú spoluprácu!

 


 

Fotogaléria

z odborno-spoločenského seminára konaného 13. decembra 2016 v Bojniciach